Tân Thanh container

Sản Phẩm

Somi Romooc Sàn

SƠMI RƠMOÓC SÀN 20 FEET, 02 TRỤC, 04 GÙ SƠMI RƠMOÓC SÀN 20 FEET, 02 TRỤC, 04 GÙ

Nhãn hiệu: KCT G22-SA-01
Tổng tải trọng : 33,010 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Sàn 45 Feet 3 Trục 12 Gù. Sơmi Rơmoóc Sàn 45 Feet 3 Trục 12 Gù.

Nhãn hiệu: KCT F53-SA-01
Tổng tải trọng : 39.015 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC SÀN 40 FEET, 02 TRỤC, 12 GÙ. SƠMI RƠMOÓC SÀN 40 FEET, 02 TRỤC, 12 GÙ.

Nhãn hiệu: KCT G42-SC-01
Tổng tải trọng : 33,010 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Sàn 40 feet 3 trục 8 gù Sơmi Rơmoóc Sàn 40 feet 3 trục 8 gù

Nhãn hiệu: KCT F43-SA-01
Tổng tải trọng : 39.015 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Sàn Bửng Thấp (Thùng Hở) 40 Feet 3 Trục Sơmi Rơmoóc Sàn Bửng Thấp (Thùng Hở) 40 Feet 3 Trục

Nhãn hiệu: F43-BA-01
Tổng tải trọng: 38,410kg

Chi Tiết details
SơMi RơMoóc Sàn 20 Feet 2 Trục 04 Gù SơMi RơMoóc Sàn 20 Feet 2 Trục 04 Gù

Nhãn hiệu: KCT F22-XA-01
Tổng tải trọng: 32.955 kg

Chi Tiết details
Sơ Mi Rơ Moóc Sàn 40 Feet, 3 Trục, 12 Gù. Sơ Mi Rơ Moóc Sàn 40 Feet, 3 Trục, 12 Gù.

Nhãn hiệu: KCT F43-SB-01
Tổng tải trọng : 39,010kg

Chi Tiết details