Tân Thanh container

Sản Phẩm

Somi Romooc Xương

SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 02 TRỤC, 08 GÙ SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 02 TRỤC, 08 GÙ

Nhãn hiệu: KCT G42-XA-01-1
Tổng tải trọng : 32,910...

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 02 TRỤC, 08 GÙ SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 02 TRỤC, 08 GÙ

Nhãn hiệu: KCT G42-XC-01
Tổng tải trọng : 39,010 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ (ROMOOC ĐƠN) SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ (ROMOOC ĐƠN)

Nhãn hiệu: KCT G43-XD-01
Tổng tải trọng : 39,010 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ

Nhãn hiệu: KCT F43-XA-04-1
Tổng tải trọng : 39,010...

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Xương 40 Feet, 3 Trục, 12 Gù. Sơmi Rơmoóc Xương 40 Feet, 3 Trục, 12 Gù.

Nhãn hiệu: KCT F43-XA-02
Tổng tải trọng : 35,540 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Xương 40 Feet, 3 Trục, 08 Gù. Sơmi Rơmoóc Xương 40 Feet, 3 Trục, 08 Gù.

Nhãn hiệu: KCT F43-XA-03
Tổng tải trọng : 39,010 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 2 TRỤC, 08 GÙ. SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 2 TRỤC, 08 GÙ.

Nhãn hiệu: KCT G42-XA-01
Tổng tải trọng : 32,910 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 20 FEET, 2 TRỤC, 04 GÙ. SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 20 FEET, 2 TRỤC, 04 GÙ.

Nhãn hiệu: KCT F22-XB-01
Tổng tải trọng : 32,870 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 30 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ. SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 30 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ.

Nhãn hiệu: KCT F33-XA-01
Tổng tải trọng : 32,870 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 02 TRỤC, 08 GÙ. SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 02 TRỤC, 08 GÙ.

Nhãn hiệu: KCT G42-XB-01
Tổng tải trọng : 33,010 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ, RÚT 01 TRỤC SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ, RÚT 01 TRỤC

Nhãn hiệu: KCT G43-XC-01
Tổng tải trọng : 39,000 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ SƠMI RƠMOÓC XƯƠNG 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ

Nhãn hiệu: KCT F43-XA-03-1
Tổng tải trọng : 39,010...

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC TẢI 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ SƠMI RƠMOÓC TẢI 40 FEET, 03 TRỤC, 08 GÙ

Nhãn hiệu: KCT G42-XE-01
Tổng tải trọng : 33,860 kg

Chi Tiết details
SơMi RơMoóc Xương 45 Feet,3 Trục, 12 Gù SơMi RơMoóc Xương 45 Feet,3 Trục, 12 Gù

Nhãn hiệu: KCT F53-XA-01
Tổng tải trọng : 39,010kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Xương 40 feet 3 trục 8 gù Sơmi Rơmoóc Xương 40 feet 3 trục 8 gù

Nhãn hiệu : KCT F43-XA-01
Tổng tải trọng : 38,915 kg

Chi Tiết details
Sơmi-rơmoóc Trường Sa xương 40 feet 2 trục 8 Gù Sơmi-rơmoóc Trường Sa xương 40 feet 2 trục 8 Gù

Nhãn hiệu : KCT TS E42-XA-01
Tổng tải trọng: 32.080 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Xương 40 feet 3 trục Sơmi Rơmoóc Xương 40 feet 3 trục

Nhãn hiệu: KCT HS-E43-XB-01
Tổng tải trọng: 38,400 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Xương 20 feet 3 trục Sơmi Rơmoóc Xương 20 feet 3 trục

Nhãn hiệu: KCT D33-XA-01
Tổng tải trọng: 39.900 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc xương 20 feet 2 trục Sơmi Rơmoóc xương 20 feet 2 trục

Nhãn hiệu: KCT D22-XB-01
Tổng tải trọng: 34.900 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc xương 40 feet 3 trục_12 Gù Sơmi Rơmoóc xương 40 feet 3 trục_12 Gù

Nhãn hiệu: KCT B43-XB-01
Tổng tại trọng: 37.400 kg

Chi Tiết details