Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02-09-2018 từ Công ty Tân Thanh