Sơmi Rơmooc rút trục 15cm tại Tân Thanh Container - Tan Thanh Container