Bà Kiều Ngọc Phương - Phó TGĐ Công ty CPTM CK Tân Thanh - Ứng cử đại biểu HĐND Quận 2 - Tan Thanh Container