Thông báo - Hỗ trợ cải tạo sơmi rơmooc D42-XE-01 - Tan Thanh Container